ALV op dinsdag 22 maart

Op dinsdag 22 maart houdt de Oranjevereniging Oegstgeest haar
jaarllijkse ledenvergadering. Plaats van handeling is De Roode Leeuw
aan de Dorpsstraat. De vergadering begint om 20.00 uur.


Op de agenda staan de volgende punten;

 1. Opening en mededelingen voorzitter
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2004
 3. Jaarverslag 2004 Penningmeester
 4. Verslag Kascontrolecommissie
 5. Benoeming Kascontrolecommissie
 6. Begroting 2005
  • voorstel contributieverhoging
 7. Jaarverslag 2004 Secretaris
 8. Feestprogramma Koninginnedag 2005
 9. Dodenherdenking 2005
 10. Bestuurszaken
  • aftredend, tussentijds reeds aangekondigd ALV 30-03-2004, de heer F. Lugt (penningmeester)
  • aftredend, regulier, de heer J.H. la Riviére (voorzitter)
  • voorstel tot benoeming: de heer J.W. Anholts (algemeen bestuurslid)
  • voorstel tot benoeming: de heer J. Verdonk (voorzitter)
  • voorstel tot benoeming: de heer T. Kooloos (penningmeester)
  • rooster van aftreden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Geplaatst in 2005, Nieuws.